(+48) 607 217 311
do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Producenci
Regulamin

Sprzedającym jest Hubert Herrmann prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SHOP ZONE, adres email : sklep@shopaholic.pl telefon 607 217 311 NIP 889-146-11-83

 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta (kupującego) regulaminu sprzedaży sklepu internetowego sprzedającego - firmy SHOP ZONE Hubert Herrmann
 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki związane z nabywaniem towarów przez klientów, w sklepie internetowy „Shopaholic”. Towary, które sprzedaje Sprzedający są nowe. Szczegółowe informacje o towarach znajdują się na stronie internetowej www.shopaholic.pl

  Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem dotycząca zakupu danego towaru ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas jej wykonania (dostarczenia zamówionego towaru). Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie internetowej sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
 3. Sprzedający prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Shopaholic.

  Prezentacja towarów na stronach sklepu internetowego www.shopaholic.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi jedynie zaproszenie do złożenia oferty przez Klienta.

  Zamówienia w sklepie internetowym Shopaholic mogą być składane przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internet,
  2. Połączenie z siecią Internet,
  3. Posiadanie przeglądarki internetowej,
  4. Posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (dalej jako adresu e-mail).
 4. W celu złożenia zamówienia, należy wejść na stronę internetową www.shopaholic.pl i wykonać następujące czynności:
  1. zalogować się do konta klienta na stronie internetowej www.shopaholic.pl zapoznać się i zaakceptować regulamin,
  2. dokonać wyboru zamawianych towarów przez wrzucenie towarów do koszyka,
  3. dokonać wyboru metody doręczenia przesyłki,
  4. dokonać wyboru metody płatności,
 5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 16.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0 lub Safari w wersji nie starszej niż 5.0, włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail, a rozdzielczość ekranu preferowana na co najmniej 1024x768 pikseli. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie www.shopaholic.pl
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta prawdziwych i pełnych danych łącznie z adresem e-mail i numerem telefonu. Klient składając zamówienie, składa ofertę zawarcia z Sprzedającym umowy sprzedaży zamawianych przez Internet towarów.

  Następnie Sprzedający wysyła niezwłocznie na podany przez Klienta adres e-mail lub nr telefonu potwierdzenie zamówienia. Potwierdzenie zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty. W potwierdzeniu zamówienia Sprzedający przesyła informację o zamówionych towarach, ich dostępności w magazynie, łącznej cenie razem z kosztem dostawy. Zawarcie umowy sprzedaży towaru następuje w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.

  W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sprzedający przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub nr telefonu informację, iż zamówienie nie może być zrealizowane (co stanowi oświadczenie o odmowie przyjęcia oferty Klienta, wówczas umowa nie zostaje zawarta).
 7. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.shopaholic.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia zamówienia. Cena towaru podana na stronie internetowej nie zawiera kosztów dostawy. Kwota za zamówione towary regulowana będzie przez Klienta gotówką przy odbiorze, przelewem, lub za pobraniem. Opcje do wyboru przez klienta. W przypadku wyboru przez Klienta opcji płatności przelewem za datę gotowości do realizacji zamówienia przyjmuje się dzień, w którym wpłynęła na konto sprzedającego zapłata za zamówiony towar. W przypadku płatności przelewem Sprzedający zacznie realizować zamówienie po wpłynięciu należnej kwoty za zamówione towary na konto firmy. Do każdego zamówienia dołączony będzie rachunek uproszczony lub dowód sprzedaży.
 8. Kupujący udziela dostawcy pisemnego pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o świadczenie usług pocztowych z operatorem.
 9. Czas dostarczenia towarów wynosi od 3 do 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, nie dłużej niż 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Towary dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres, kurierem lub pocztą na terenie Unii Europejskiej. Dla zamówień o wartości powyżej 300 zł koszt dostawy wynosi 0zł.

  Koszt dostawy towarów podawany jest w procesie składania zamówienia. Klient powinien zbadać przesyłkę w obecności pracownika firmy kurierskiej, lub poczty a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia/ubytku przesyłki w transporcie w obecności pracownika firmy kurierskiej lub poczty należy zwrócić się do niego z żądaniem sporządzenia protokołu szkody i zachowanie tego dokumentu. W razie zaistnienia takiej okoliczności Klient może skontaktować się ze Sprzedającym pod nr telefonu 607 217 311 O wysłaniu zamówionego towaru Sprzedający informuje niezwłocznie po jego nadaniu za pomocą wiadomości e-mail lub wiadomości sms.
 10. W przypadku nieodebrania towaru zamówionego za pobraniem kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki poniesionych przez sprzedającego.
 11. Klientowi będącemu konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego (http://www.shopaholic.pl/odstapienie.pdf). Do zachowania w/w terminu wystarczy wysłanie oświadczenia w formie pisemnej przed jego upływem na adres Sprzedającego tj. SHOP ZONE ul. Przemysłowa 8 85-758 Bydgoszcz.

  W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni Klient zobowiązany jest zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem, na adres Sprzedającego. W przypadkach odstąpienia przez Klienta od umowy uznaje się ją za niezawartą. Klient ponosi bezpośredni koszt odesłania towarów na adres Sprzedającego.

  W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu równowartości towaru zakupionego przez klienta (bez kosztów przesyłki), w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc się od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, bądź od dnia otrzymania zwróconych towarów. Zwrot należności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązać się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Sprzedający ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności które zdarzenie miało miejsce wcześniej.

  Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy na skutek korzystania w sposób wykraczający poza wskazany konieczny zakres, w takim wypadku kwota zwracanych należności na rzez klienta zostanie pomniejszona o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru (nie wpływa to na utratę prawa odstąpienia).
 12. Sprzedający odpowiada wobec Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

  Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

  Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

  Zgłoszenie reklamacji może nastąpić w dowolnej formie (np. telefonicznie, w tradycyjnej formie pisemnej, pocztą elektroniczną).

  Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Klienta. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedający. Towar wadliwy wraz z reklamacją i opisem wady oraz danymi umożliwiającymi identyfikację (dokument zwrotu lub dokument dostawy) należy odesłać na adres Sprzedającego.

  W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia otrzymania towaru.
 13. Dane osobowe przetwarzane i chronione są przez Sprzedającego zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U t.j.2014.1182 ). Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, przekazane przez Klienta w chwili składania zamówienia dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedającego dla celów realizacji zamówienia (upoważnienie ustawowe). W każdym przypadku podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego w celu informowania Klienta o nowych towarach i promocjach.

  Każdy Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania ich oraz prawem sprzeciwu.
 14. Niniejsze regulamin może ulec zmianie. O treści zmian w regulaminie Sprzedający poinformuje przez umieszczenie pod adresem informacji o zmianie regulaminu zawierającej zestawienie zmian co najmniej na 7 dni przed datą wejścia w życie zmian regulaminu.
 15. Zmiany regulaminu wchodzą w życie w podanym terminie wraz z informacją o zmianie regulaminu. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany regulaminu będą realizowane zgodnie z regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy bądź złożenia zamówienia.
 16. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 17. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na drodze mediacji bądź przed stałym polubownym sądem konsumencki przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 18. Prawem właściwym dla umów zawartych na podstawie niniejszych warunków zakupów jest prawo polskie.
Projekt przygotowany przez Tebim.pl
Sklep oparty na oprgramowaniu Shoper.pl
do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl